Actual source code: PetscMemcpy.c

 2: #include petsc.h

 6: int main(int argc,char **argv)
 7: {
 8:  PetscLogDouble x,y,z;
 9:  int       i,ierr;
 10:  PetscScalar   *A,*B;

 12:  PetscInitialize(&argc,&argv,0,0);

 14:  PetscMalloc(8000000*sizeof(PetscScalar),&A);
 15:  PetscMalloc(8000000*sizeof(PetscScalar),&B);

 17:  for (i=0; i<8000000; i++) {
 18:   A[i] = i%61897;
 19:   B[i] = i%61897;
 20:  }
 21:  /* To take care of paging effects */
 22:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*0);
 23:  PetscGetTime(&x);

 25:  PetscGetTime(&x);
 26:  /*
 27:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*8000000);
 28:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*8000000);
 29:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*8000000);
 30:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*8000000);
 31:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*8000000);
 32:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*8000000);
 33:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*8000000);
 34:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*8000000);
 35:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*8000000);
 36:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*8000000); */
 37:  { int j;
 38:  for (j = 0; j<10; j++) {
 39:   for (i=0; i<8000000; i++) {
 40:    B[i] = A[i];
 41:   }
 42:  }}

 44:  PetscGetTime(&y);
 45:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*0);
 46:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*0);
 47:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*0);
 48:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*0);
 49:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*0);
 50:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*0);
 51:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*0);
 52:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*0);
 53:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*0);
 54:  PetscMemcpy(A,B,sizeof(PetscScalar)*0);
 55:  PetscGetTime(&z);

 57:  fprintf(stdout,"%s : \n","PetscMemcpy");
 58:  fprintf(stdout,"  %-15s : %e MB/s\n","Bandwidth",10.0*8*8/(y-x));
 59:  fprintf(stdout,"  %-15s : %e sec\n","Latency",(z-y)/10.0);
 60:  fprintf(stdout,"  %-15s : %e sec\n","Per PetscScalar",(2*y-x-z)/8000000.0);

 62:  PetscFree(A);
 63:  PetscFree(B);
 64:  PetscFinalize();
 65:  return(0);
 66: }